Darmowa dostawa przy zamówieniu powyżej 250 zł!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZACHSZLIF.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. CENY W SKLEPIE SĄ CENAMI BRUTTO (prowadzimy sprzedaż hurtową jak i detaliczną)

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.szachszlif.pl prowadzony jest przez Wioletę Wardzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SzachSzlif Wioleta Wardzińska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Frysztacka 159 lok. 17 Cieszyn) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 548-256-29-33, REGON 360218800, adres poczty elektronicznej: sklep@szachszlif.pl.

1.2.    Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.    Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka    organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.

1.4.7. NEWSLETTER – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach w sklepie internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.szachszlif.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – przez Wioletę Wardzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SzachSzlif Wioleta Wardzińska (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Frysztacka 159 lok. 17 Cieszyn) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 548-256-29-33 , REGON 360218800 , adres poczty elektronicznej: sklep@szachszlif.pl.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

1.4.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

 

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. złożenie zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta – z chwilą utworzenia konta usługobiorca zostaje zapisany na newsletter.

2.2.    Korzystanie z usług elektronicznych przez usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Konto oraz newsletter w sklepie internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.2.2. Korzystanie z formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej. 2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768. 2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 2.4.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich. 2.5.    Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 2.6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3.2.    Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła-jest to cena dla klientów detakicznych natomiast ceny dla klientów hurtowych podane są w cenach netto Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

3.3.    Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.

3.4.    Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą formularza zamówień

3.4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze zalogowanie się na konto i złożenie przez klienta zamówienia.

3.4.2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3.5.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego, (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej umowy sprzedaży. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

 

4.    SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy.

4.1.3.1.    Bank: ING.

4.1.3.2.    Numer rachunku: 91 1050 1083 1000 0097 0107 7860

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.

4.2.    Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl albo PayPal.com..

4.3.    Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.3.1. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

 

5.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

5.1.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,przesyłka poprzez usługi poczty polskiej.

5.1.2. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Frysztacka 159 lok. 17, 43-400 Cieszyn, powiat cieszyński, woj. ŚLĄSKIE– w następujące dni: od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5.2.    Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Uni Europejskiej przy tego typu wysyłce ceny ustalane są indywidualnie.

5.3.    Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

5.4.    Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

6.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1.    Usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szachszlif.pl lub też pisemnie na adres: ul. Frysztacka 159 lok. 17, 43-400 Cieszyn, powiat cieszyński, woj. ŚLĄSKIE. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

6.2.3. W wypadku usługobiorców będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez usługodawcę usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.4. W wypadku usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

7.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.    Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szachszliff.pl lub też pisemnie na adres: ul. Frysztacka 159 lok. 17, 43-400 Cieszyn, powiat cieszyński, woj. ŚLĄSKIE. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres, chyba że klient poda inny sposób.

7.1.4. W przypadku produktów objętych również gwarancją sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szachszliff.pl lub też pisemnie na adres: ul. Frysztacka 159 lok. 17, 43-400 Cieszyn, powiat cieszyński, woj. ŚLĄSKIE

7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji , jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez usługobiorcę adres, chyba że usługobiorca poda inny sposób.

 

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.    Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szachszliff.pl lub też pisemnie na adres: ul. Frysztacka 159 lok. 17, 43-400 Cieszyn, powiat cieszyński, woj. ŚLĄSKIE

8.2.    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

8.3.    Usługodawca/sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

8.4.    Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia wydania produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej od dnia jej zawarcia.

8.5.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.    Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2.    W wypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności w formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

9.3.    Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

9.4.    Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.

9.5.    Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.    W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.7.    Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2.    Zmiana regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego regulaminu.

10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.2.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

10.2.4. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4.    Spory powstałe pomiędzy usługodawcą/sprzedawcą, a usługobiorcą/klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą/sprzedawcą, a usługobiorcą/klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy/sprzedawcy.